top of page

 

Artikel 1
Algemeen 1.1

Definities:

a. Lovely & more te Utrecht van Monique van Atterkum - Van Der Rijst: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62689762, gevestigd aan Basilicumstraat 28 3544 BZ UTRECHT

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Lovely & more te Utrecht een overeenkomst sluit;

c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Lovely & more te Utrecht.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Lovely & more te Utrecht. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Lovely & more te Utrecht en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
Lovely & more te Utrecht draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd
3.1 De door Lovely & more te Utrecht opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

 

3.2 De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Lovely & more te Utrecht een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.


Artikel 4 Verkregen informatie en documenten
De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs
5.1 De opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief B.T.W.

5.2 In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclameuitingen) kunnen door Lovely & more te Utrecht te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Lovely & more te Utrecht op de factuur aan te geven wijze.

 

6.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

6.3 Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Lovely & more te Utrecht op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Lovely & more te Utrecht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Lovely & more te Utrecht kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Lovely & more te Utrecht is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Lovely & more te Utrecht geleverde dienst(en).


7.2 Lovely & more te Utrecht is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten.

Lovely & more te Utrecht biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.


7.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lovely & more te Utrecht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Lovely & more te Utrecht worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Lovely & more te Utrecht niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Lovely & more te Utrecht zijn verstrekt, heeft Lovely & more te Utrecht het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.


7.4 Lovely & more te Utrecht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Lovely & more te Utrecht. is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Lovely & more te Utrecht kenbaar behoorde te zijn.

 

7.5 Lovely & more te Utrecht is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

7.6 Indien Lovely & more te Utrecht desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

 

7.7 Alle aanspraken jegens Lovely & more te Utrecht die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Lovely & more te Utrecht zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1 Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Lovely & more te Utrecht ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

 

8.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Lovely & more te Utrecht geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 Klachtenregeling
9.1 Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Lovely & more te Utrecht kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

 

9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Lovely & more te Utrecht de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Lovely & more te Utrecht worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. Lovely & more te Utrecht zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen
10.1 Lovely & more te Utrecht is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.


10.2 Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Lovely & more te Utrecht gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.


10.3 Lovely & more te Utrecht is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Lovely & more te Utrecht tot mededeling verplicht. van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Lovely & more te Utrecht tot mededeling verplicht.


10.4 Lovely & more te Utrecht heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Lovely & more te Utrecht de opdracht heeft uitgevoerd.

 

10.5 De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Lovely & more te Utrecht is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11
11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Lovely & more te Utrecht voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

 

11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Lovely & more te Utrecht gebruikt kunnen worden.


11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.

 

bottom of page